Obrazek użytkownika Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Drezdenku
Które wyzwanie z obszaru "Wybory" wybraliście do realizacji?: 
5. Tworzymy instytucję i procedury odnoszące się do łamania praw ucznia oraz konfliktów w naszej szkole (np. rzecznik praw ucznia, szkolne mediacje, procedura zgłoszenia złamania praw ucznia).
Data ostatnich wyborów: 
środa, Września 25, 2019
Opiszcie jak przebiegła realizacja wyzwania : 

Z racji tego, że u nas w szkole nie było takiej osoby jak Szkolny Rzecznik Praw Ucznia, opracowaliśmy regulamin odnoszący się do jego działalności, który określa jego kompetencje, zakres działań, a także sposób wyłonienia tego swoistego Rzecznika Praw Ucznia oraz sposoby kontaktu z nim.

Szkolny Rzecznik Praw Ucznia został wybrany podczas głosowania, które przeprowadziły trójki klasowe w poszczególnych klasach. Uczniowie wybierali go poprzez wpisanie imienia i nazwiska kandydata na kartkach, które następnie zostały zebrane, głosy zliczone, a informacje przekazano Przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego. Ta spisała protokół wyborów i przekazała go Dyrekcji. Szkolnym Rzecznikiem Praw Ucznia została pani pedagog, która jest przez wszystkich uczniów bardzo lubiana, gdyż jest osobą bardzo przystępną, pomocną, empatyczną.

Procedura zgłoszenia łamania praw ucznia była konsultowana z uczniami podczas zebrania trójek klasowych. Wspólnie zadecydowaliśmy, że zgłoszeń będzie można dokonywać osobiście, gdyż Szkolny Rzecznik Praw Ucznia będzie osobą zaufaną, a także poprzez podpisane przez uczniów zgłoszenia w postaci kartek z informacją umieszczonych w skrzynce kontaktu, która znajduje się przy głównym wejściu do szkoły. Rzecznik będzie do niej zaglądał pod koniec każdego dnia lekcyjnego. 

Procedury związane z tą funkcją znajdują się Regulaminie (w złączniku), który został też umieszczony w specjalnej zakładce na stronie www. szkoły: https://sp3drezdenko.edupage.org/a/szkolny-rzecznik-praw .

Napiszcie kto był zaangażowany w realizację wyzwania (spoza zespołu projektowego)?: 

W prace dotyczące powołania w szkole instytucji Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia, prócz członków i opiekuna naszego zespołu projektowego,zaangażowani byli wszyscy uczniowie, bo to oni dokonywali jego wyboru. Szczególnie pomocni okazali sie przedstawiciele poszczególnych klas, czyli tzw. "trójki klasowe", bo to one zbierały wyniki głosowania swoich klas i przekazywały je przewodniczacej SU.

Co było najtrudniejsze w realizacji wyzwania?: 

Najtrudniejsze było opracowanie regulaminu dotyczącego SRPU, który dotyczy jego kompetencji, zakresu działań, form i sposobów pomocy, ustala sposoby kontaktu uczniów ze SRPU.

Co Wam się udało/uważacie za sukces związany z realizacją tego wyzwania?: 

Swoistym skcesem było to, że wszyscy uczniowie z zapałem podeszli do tego zadania. Z relacji przedstawicieli poszczegolnych klas wynikało, że uczniowie zgłaszali wielu kandydatów, co świadczy o tym, że nasze koleżanki i koledzy darzą dużym zaufaniem wielu przedstawicieli grona pedagogicznego, widzą w nich swoich reprezentantów i "obrońców".

Zdjęcia dokumentujące realizację wyzwania: 
Inne pliki związane z realizacją wyzwania: 
 1. 1. Szkolny rzecznik praw ucznia.docx (21KB)
Linki związane z realizacją wyzwania: 
https://sp3drezdenko.edupage.org/a/szkolny-rzecznik-praw
Dodatkowe informacje: 

Utworzyliśmy gazetkę ścienną odnoszącą się do zakresu działań Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia, jego kompetencj, spraw, z którymi uczniowie mogą sią do niego zwrócić, sposobów kontaktu ze SRPU.

Status: 
Zaakceptowane
Komentarze: 

Dziewczęta, 
z wielką przyjemnością zapoznałam się z Waszą relacją z realizacji pierwszego wyzwania. Jest szczegółowa, nie pomija żadnego istotnego aspektu.  Cieszę się, że macie w szkole Rzecznika Praw Ucznia. 

Opracowaliście Regulamin Powoływania i Działania Rzecznika Praw Ucznia - brawo! Dzięki Regulaminowi kompetencje i możliwe metody działania Rzecznika określone są jasno, co bardzo usprawnia pracę. To najistotniejszy krok, bowiem dzięki procedurom można lepiej i szybciej rozwiązywać kwestie sporne. Super, że został on zamieszczony w specjalnej zakładce na stronie www. Waszej szkoły. W ten sposób każdy uczeń szkoły mógł się z nim zapoznać i będzie mógł do niego sięgnąć zawsze, gdy pojawi się taka potrzeba. 

Przeprowadziliście wybory, które były tajne, powszechne i bezpośrednie.  Także dobrze przygotowane organizacyjnie i sprawnie przeprowadzone. Cenię to, że do przeprowadzenia wyborów udało się Wam zaangażować WSZYSTKIE klasy poprzez zaangażowane w całą procedurę trójki klasowe. Fajnie, że w całość działania zaangażowaliście właściwie całą społeczność szkolną, w ten sposób wszyscy uczniowie zaangażowali się w sprawę i dzięki temu wiedzą, kim jest i czym się zajmuje Rzecznik Praw Ucznia. 

Cieszę się, że na Rzecznika, jak piszecie, wybrana została osoba, która jest życzliwa i otwarta na Wasze problemy, a przede wszystkim chętna, by sprawować tę trudną funkcję.  To bardzo cenne. No i wreszcie macie Rzecznika Praw Ucznia!  

Jeszcze raz dziękuję Wam za relację i czekam z niecierpliwością na kolejne relacje z realizacji Waszych wyzwań. 
Wasza mentorka
 

Komentarze

WYZWANIA SZKOŁY DEMOKRACJI

5. Tworzymy instytucję i procedury odnoszące się do łamania praw ucznia oraz konfliktów w naszej szkole (np. rzecznik praw ucznia, szkolne mediacje, procedura zgłoszenia złamania praw ucznia).

W jaki sposób wybraliście rzecznika praw uczniów i jak ogłoszono wyniki głosowania?

Szkolny Rzecznik Praw Ucznia został wybrany podczas głosowania, które przeprowadziły trójki klasowe w poszczególnych klasach. Uczniowie wybierali go poprzez wpisanie imienia i nazwiska kandydata na kartkach, które następnie zostały zebrane, głosy zliczone, a informacje przekazano Przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego. Ta spisała protokół wyborów i przekazała go Dyrekcji. Szkolnym Rzecznikiem Praw Ucznia została pani pedagog, która jest przez wszystkich uczniów bardzo lubiana, gdyż jest osobą bardzo przystępną, pomocną, empatyczną.

Jak zdecydowaliście o treści procedury zgłoszenia łamania praw ucznia (np. czy była konsultowana z uczniami i uczennicami)?

Procedura zgłoszenia łamania praw ucznia była konsultowana z uczniami podczas zebrania trójek klasowych. Wspólnie zadecydowaliśmy, że zgłoszeń będzie można dokonywać osobiście, gdyż Szkolny Rzecznik Praw Ucznia będzie osobą zaufaną, a także poprzez podpisane przez uczniów zgłoszenia w postaci kartek z informacją umieszczonych w skrzynce kontaktu, która znajduje się przy głównym wejściu do szkoły. Rzecznik będzie do niej zaglądał pod koniec każdego dnia lekcyjnego.

Jakie procedury związane z tą funkcją są stosowane w Waszej szkole?

SZOLNY RZECZNIK PRAW UCZNIA to wybrany przez społeczność szkolną (poprzez tajne głosowanie) nauczyciel, którego rola polega na przestrzeganiu praw i obowiązków ucznia, rozwiązywaniu konfliktów na płaszczyźnie uczeń-nauczyciel, uczeń – pracownik administracji/obsługi szkoły oraz nauczyciel-uczeń, pracownik administracji/obsługi szkoły - uczeń. Jest osobą ułatwiającą podmiotowe traktowanie uczniów w procesie dydaktyczno-wychowawczym. To nauczyciel obdarzony zaufaniem; osoba, do której możesz się zwrócić w każdej problematycznej sprawie i poprosić o pomoc. Udostępni Ci regulaminy szkolne, pomoże je zinterpretować. Jest mediatorem w sytuacjach spornych, trudnych i nietypowych. Zachowuje dyskrecję! Szkolny Rzecznik Praw Ucznia nie może wyręczać w obowiązkach wychowawców. Ma prawo do swobodnego działania w ramach obowiązujących regulaminów. Działa według ustalonego trybu postępowania. Podejmuje działania na wniosek stron tzn. uczniów, nauczycieli lub pracowników administracji szkoły. Jego zadaniem jest pomoc całej społeczności uczniowskiej w zrozumieniu tego, jak korzystać z praw i szanować prawa innych; pomoc w rozwiązywaniu problemów i wyjaśnianiu wszelkich niejasności dotyczących np. Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, Programu Profilaktyczno - Wychowawczego Szkoły.

Prawa i obowiązki Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia:

• Egzekwowanie i przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących uczniów.

• Proponowanie nowych przepisów dotyczących uczniów.

• Uczestniczenie w posiedzeniach rady pedagogicznej z prawem  przedstawienia na jej forum problemów przestrzegania praw ucznia.

• Obowiązek znajomości Statutu Szkoły, Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania oraz Konwencji Praw Dziecka.

• Informowanie uczniów o ich obowiązkach oraz przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia.

• Interwencja w razie naruszenia podstawowych praw ucznia i rozwiązywanie spraw spornych.

• Udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania.

• Informowanie stron konfliktu o podjętych przez siebie działaniach.

• Składanie sprawozdania ze swojej działalności przed Radą Pedagogiczną.

Szkolny Rzecznik Praw Ucznia może:

•          Rozmawiać z uczniem, nauczycielem oraz pracownikiem administracji/obsługi szkoły uczestniczącym w problemie.

•          Organizować konfrontacje wyjaśniające.

•          Uczestniczyć w konfrontacjach dyrekcji z rodzicami i danym nauczycielem, pracownikiem administracji/obsługi szkoły za zgodą ucznia.

•          Inicjować działania  w szkole na rzecz upowszechniania praw dziecka i ucznia.

Środki działania Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia:

- załatwianie indywidualnych skarg;

- sporządzanie raportów dotyczących wykrytych naruszeń prawa w szkole;

- udzielanie porad dotyczących sposobów ochrony praw (uczniom, rodzicom, nauczycielom, pracownikom administracji/obsługi szkoły);

- współpraca z fachowcami (np. pedagogiem lub psychologiem).

Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń - uczeń:

 • zapoznanie się z opinią stron konfliktu;
 • podjęcie mediacji ze stronami we współpracy z wychowawcą klasy;
 • skierowanie sprawy do pedagoga lub psychologa w razie kłopotów z rozstrzygnięciem sporu;
 • w dalszym trybie postępowania - zasięgnięcie opinii Rady Pedagogicznej,
 • ostateczną decyzję o sposobie rozwiązania konfliktu podejmuje Dyrektor.

Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń – nauczyciel, pracownik administracji/obsługi szkoły:

 • zapoznanie się z opinią stron konfliktu;
 • podjęcie mediacji ze stronami;
 • zasięgnięcie opinii pedagoga szkolnego;
 • wystąpienie do Dyrektora Szkoły o podjęcie decyzji w sprawie w przypadku trudności z rozstrzygnięciem sporu.

O czym uczeń wiedzieć powinien:

 • Rzecznik wysłuchuje ucznia.
 • Rzecznik może być mediatorem między stronami.
 • Pytania i wnioski uczniowie mogą kierować do Rzecznika osobiście lub za pośrednictwem skrzynki pytań i wniosków. Każde pytanie lub wniosek muszą być podpisane przez ucznia.
 • Rzecznik podejmuje działania na wniosek stron, tzn. uczniów, nauczycieli lub pracowników administracji/obsługi szkoły.
 • Szkolny Rzecznik Praw Ucznia ma prawo odstąpienia od podjęcia interwencji.
 • Wszelkie informacje uzyskane przez Rzecznika w toku postępowania mediacyjnego stanowią tajemnicę służbową.
 • Zadaniem Rzecznika jest sprawowanie nadzoru nad tym, aby w procesie dydaktyczno-wychowawczym każdy uczeń traktowany był podmiotowo.
 • Szkolny Rzecznik Praw Ucznia ma prawo i możliwość aktywnie ingerować w każdym przypadku, gdy naruszane zostaną prawa ucznia lub prawa dziecka.
 • Do zadań Rzecznika należy też inicjowanie działań, których celem jest informowanie uczniów o ich obowiązkach oraz prawach.
 • Podstawą działania Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia jest Statut Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania, a w uzasadnionych przypadkach Konwencja Praw Dziecka.

JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ ZE SZKOLNYM RZECZNIKIEM PRAW UCZNIA?

Najlepiej spotkać się z nim osobiście, bo w bezpośredniej rozmowie najłatwiej jest wszystko wyjaśnić. Można to zrobić nawet na przerwie i wtedy umówić się na spokojną rozmowę w dogodnym dla obu stron czasie. Można też zgłosić swój problem poprzez opisanie go na kartce, podanie swojego imienia, nazwiska i klasy, a następnie umieszczenie jej w skrzynce kontaktu, która wisi przy głównych drzwiach wejściowych w szkole. Jest ona sprawdzana każdego dnia przez Rzecznika.

W jakich sytuacjach należy zwrócić się do Rzecznika Praw Ucznia?

Działania Rzecznika zmierzają do ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem oraz innym złym traktowaniem. Uczeń może zwrócić się do niego w celu uzyskania porady bądź wyjaśnienia, a także z prośbą o pomoc w prawach problematycznych, spornych i nietypowych. Rzecznik może interweniować nie tylko w przypadku indywidualnego dziecka, ale także całego zespołu — grupy uczniów, nawet całej klasy.

Jeśli w szkole zostało naruszone prawo ucznia, jeśli uczeń otrzymał np. karę niewspółmierną do zachowania, jeśli jest traktowany gorzej niż inni, niesprawiedliwie lub w sposób poniżający czy lekceważący, jeśli czuje się zagrożony ze strony swoich kolegów - może zgłosić się do Rzecznika.

Jaki jest tryb postępowania w sytuacjach problemowych?

Jeżeli wychowawca klasy nie interweniuje w zgłoszonej sprawie lub jego starania nie są skuteczne, uczeń może poprosić o pomoc Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia, który po dokładnym zapoznaniu się z problemem i opiniami zainteresowanych stron, będzie dążył do rozwiązania problemowej sytuacji. Rzecznik będzie pełnił funkcję mediacyjną między stronami w konflikcie, a spory będą rozwiązywane na zasadzie negocjacji, porozumienia i wzajemnego poszanowania. W przypadku braku rozstrzygnięcia kwestii spornej decyzję w przedmiotowej sprawie podejmie Dyrektor Szkoły.

Pamiętaj! Wszystkie informacje uzyskane przez Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia stanowią tajemnicę służbową.